บริการวิชาการ ปี 2556 - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

งานบริการวิชาการปี 2556
1.  โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก   อาจารย์ วสพร  นิชรัตน์   หัวหน้าโครงการ
2.  โครงการ ส่งเสริมโภชนาการสำหรับบุคลากรและนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร. ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ  หัวหน้าโครงการ

 
 
Back to content | Back to main menu