ภาพข่าว1 - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสภาสตรีแห่งชาติ

ในโอกาสนี้ ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้าสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับคณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


 
Back to content | Back to main menu