๏ปฟ :: แนะนำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ::

ศาสตราจารย์ คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ คุณชวนชม จันทระเปารยะ เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2462 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2526 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) พ.ศ. 2509 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีอาหาร จาก FAO Food Technology Trainy Center ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2488 ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ต่อมาแยกไปขึ้นอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2479 จบมัธยมปีที่ 8 โรงเรียนสายปัญญา สายวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 1) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ พ.ศ. 2536 มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2523 ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2519 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2516 ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2514 เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2514 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำแหน่งอาจารย์ตรี แผนกเคมี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 2 มกราคม พ.ศ. 2489) 1 มกราคม พ.ศ. 2473 อาจารย์โท แผนกเคมี คณะเกษตร 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 อาจารย์เอก หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 10 สิงหาคม พ.ศ. 2509 อาจารย์พิเศษ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 2 กันยายน พ.ศ. 2514 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์ชั้นพิเศษระดับ 9 หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมระยะเวลารับราชการ 34 ปี - ช่วยงานในโครงการของสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในตำแหน่งประธานฝ่ายส่งเสริมความรู้แม่บ้านใน คณะกรรมการบริการชุมชน พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2508 - ได้รับเชิญเป็นศาสตราจารย์พิเศษในโครงการของมูลนิธิฟอร์ด ไปดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ผู้เยี่ยมปฏิบัติการที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศฟิลิปปินส์เพื่อบรรยายวิชาการเก็บรักษาอาหารที่คณะเกษตรและทำการค้นคว้าตำรับใช้พืชสีเขียว เป็นอาหารเพื่อหาแหล่งโปรตีนราคาถูกเมื่อ พ.ศ. 2510 - เป็นหัวหน้าโครงการจัดการส่งเสริมด้านยุวเกษตรกรให้กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตรฯ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานที่นครราชสีมา - เป็นผู้แทนสายปัญญาสมาคมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสภาสตรีแห่งชาติและได้รับเลือกให้เป็นประธานฝ่ายเศรษฐกิจ และอาชีพของสภาสตรีแห่งชาติ ประธานฝ่ายคหกรรมศาสตร์ของสภาสตรีแห่งชาติ 2 สมัย และเข้าร่วมประชุมสภาสตีของโลก ที่จัดประชุมในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2512 - ร่วมปฏิบัติงานโครงการในพระราชดำริในระยะเริ่มต้นที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอนชาวเขาให้ทำผลิตภัณฑ์จากผลท้อ พื้นเมืองขายเป็นรายได้ ก่อนจะเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกผลไม้เมืองหนาว เมื่อ พ.ศ. 2514 - ร่วมปฏิบัติงานโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวไร่หุบกะพงโดยรับหน้าที่อบรมแม่บ้านและเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องการทำ ผลิตภัณฑ์จากพืชผลการเกษตร เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำไร่ เมื่อ พ.ศ. 2515 - ร่วมงานกับโครงการศิลปาชีพ โดยจัดงานด้านการประกวดการถนอมอาหารกับการประกอบอาหารและเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดต่อมาอีก 5 ครั้ง - เป็นกรรมการประจำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใน พ.ศ. 2515 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - เป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2516 - ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ปกครองนิสิตหญิงติดต่อกัน 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2499-2519 - เป็นกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 สมัย - ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สมัย - เป็นประธานกรรมาธิการฝ่ายธุรการของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สมัย - เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชนบทและส่งเสริมการเกษตรทั้งในเอเซียและยุโรปรวม 11 ครั้ง - เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนร่วมประชุมนานาชาติ 3 ครั้ง - ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 2 สมัย - ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 สมัย - เป็นกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมประสมของกระทรวงศึกษาธิการ - เป็นกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ของวิทยาลัยครู, กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ - เป็นประธานกรรมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรีทางคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2521 - เป็นประธานกรรมการร่างหลักสูตรชั้นมัธยมต้นของกระทรวงศึกษาธิการหมวดวิชาการงานและอาชีพซึ่งประกาศใช้ ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2521 - เป็นกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ และกรรมการมูลนิธิสายปัญญาสมาคมฯ - ได้รับยกย่องจากสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2538 ที่มา : หนังสือชีวิตและงาน ศาสตราจารย์ คุณชวนชม จันทระเปารยะ มกราคม 2543