ผู้บริหาร - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศรันยา  คุณะดิลก
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 

นางน้องนุช  ศิริวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

นาง กานต์สุดา  วันจันทึก
เลขานุการภาควิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวศิริพร  เรียบร้อย
รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางน้องนุช  ศิริวงศ์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

 

นางพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

ผศ. ทิพวรรณ ดวงปัญญา
ประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ

 
 
 
 
 

นางปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

นางสาวศิริพร  เรียบร้อย
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

นายบุญนำ พัชรปิยะกุล
ประธานฯอาคาร สถานที่
และยานพาหนะ

 

นางทิพากร  ม่วงถึก
ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสถาพร ประดิษฐพงษ์
หัวหน้าสาขา

ศิลปสัมพันธ์

างสาวชุติมา ชวลิตมณเฑียร
หัวหน้าสาขา
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

นางปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน์
หัวหน้าสาขา
อาหารและโภชนาการ

นางสุขกมล  ปัญญาจันทร์
หัวหน้าสาขา
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจุไรพร  รอดเชื้อ

 
 
Back to content | Back to main menu