บุคลากรสายวิชาการ - HomeAgrKU

ค้นหา
Go to content

Main menu:

บุคลากร
 
 
 

สาขาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)

 
 
 
 
 

นางสาวศิริพร เรียบร้อย
A 8040

นางน้องนุช ศิริวงศ์
A 8039

นางมาริษา ภู่ภิญโญกุล
A 8038

นางอำพร แจ่มผล
A 8027

 
 
 
 
 
 

นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
A 8016

นางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์
A 80
41

น.ส.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ
A 8048

นายทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
A 8049

 
 
 
 
 
 

นางทิพากร  ม่วงถึก
A 8044

นางปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
A
8050

นาง กานต์สุดา  วันจันทึก
A
8051

 

สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก (Family and Child Development)

 
 
 
 
 

นางสาวิตรี พังงา
A 8033

นางทิพวรรณ ดวงปัญญา
A 8013

นางสาววสพร นิชรัตน์
A 8037

นางสุขกมล ปัญญาจันทร์
A 8032

 

สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Clothing)

 
 
 
 

               นางสาวสุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
                          A 8028

นางศรันยา คุณะดิลก
A 8012

นางสาวรุ่งทิพย์ ลุยเลา
A 8017

นางสาวชุติมา ชวลิตมณเฑียร
A 8036

 
 
 
 
 

           นางศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
             
         A 8046

น.ส.วัลภา  ทองเนียม
A 8042

 

สาขาศิลปะสัมพันธ์ (Applied Art)

 
 
 
 
 
 
 

นายสถาพร ประดิษฐพงษ์
A 8008

นายบุญนำ พัชรปิยะกุล
      A 8030

นางพีรานุช เลิศวัฒนารักษ์
A 8047

 
 
Back to content | Back to main menu